Terms & Conditions in short
Terms & Conditions

This page contains the terms & conditions. Please read these terms & conditions carefully before ordering any products from us. You should understand that by ordering any of our products, you agree to be bound by these terms & conditions.

By placing an order at KaiKai, you warrant that you are at least 18 years old (or have parents' permission to buy from us) and accept these terms & conditions which shall apply to all orders placed or to be placed at KaiKai for the sale and supply of any products. None of these terms & conditions affect your statutory rights. No other terms or changes to the terms & conditions shall be binding unless agreed in writing signed by us.


Personal Information

All personal information you provide us with or that we obtain will be handled by KaiKai as responsible for the personal information. The personal information you provide will be used to ensure deliveries to you, the credit assessment, to provide offers and information on our catalog to you. The information you provide is only available to KaiKai and Tictail and will not be shared with other third parties. You have the right to inspect the information held about you. You always have the right to request KaiKai to delete or correct the information held about you. By accepting the KaiKai Conditions, you agree to the above.


Force Majeure

Events outside KaiKai's control, which is not reasonably foreseeable, shall be considered force majeure, meaning that KaiKai is released from KaiKai's obligations to fulfill contractual agreements. Example of such events are government action or omission, new or amended legislation, conflict, embargo, fire or flood, sabotage, accident, war, natural disasters, strikes or lack of delivery from suppliers. The force majeure also includes government decisions that affect the market negatively and products, for example, restrictions, warnings, ban, etc.


Payment

All products remain KaiKai's property until full payment is made. The price applicable is that set at the date on which you place your order. Shipping costs and payment fees are recognized before confirming the purchase. If you are under 18 years old you must have parents' permission to buy from KaiKai.

All transfers conducted through KaiKai are handled and transacted through third party dedicated gateways to guarantee your protection. Card information is not stored and all card information is handled over SSL encryption. Please read the terms & conditions for the payment gateway choosen for the transaction as they are responsible for the transactions made.


Local Taxes

Please note that local charges (sales tax, customs duty) may occur, depending on your region and local customs duties. These charges are at the customers own expense.


Cookies

KaiKai uses cookies according to the new Electronic Communications Act, which came into force on 25 July 2003. A cookie is a small text file stored on your computer that contains information that helps the website to identify and track the visitor. Cookies do no harm to your computer, consist only of text, can not contain viruses and occupies virtually no space on your hard drive. There are two types of cookies: "Session Cookies" and cookies that are saved permanently on your computer.

The first type of cookie commonly used is "Session Cookies". During the time you visit the website, our web server assigns your browser a unique identifier string so as not to confuse you with other visitors. A "Session Cookie" is never stored permanently on your computer and disappears when you close your browser. To use KaiKai without troubles you need to have cookies enabled.

The second type of cookie saves a file permanently on your computer. This type of cookie is used to track how visitors move around on the website. This is only used to offer visitors better services and support. The text files can be deleted. On KaiKai we use this type of cookie to keep track of your shopping cart and to keep statistics of our visitors. The information stored on your computer is only a unique number, without any connection to personal information.


Additional Information

KaiKai reserves the right to amend any information, including but not limited to prices, technical specifications, terms of purchase and product offerings without prior notice. At the event of when a product is sold out, KaiKai has the right to cancel the order and refund any amount paid in the best way. KaiKai shall also notify the customer of equivalent replacement products if available.

All enquiries: hello@kaikaikids.com


Predávajúci: KaiKai
Obchodné meno:Savita s.r.o.
Sídlo: Budovateľská 19
IČO: 37612345
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sro, Vložka čislo: 43651/B
Kontaktná osoba: Michaela Poliaková
Tel.kontakt: 0903 713 313
E-mail: hello@kaikaikids.com

Článok I.
Úvodné ustanovenia
  • Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z uzatvorenia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, predmetom ktorej je záväzok predávajúceho tovar odovzdať a kupujúceho tovar prevziať a zaplatiť kúpnu cenu.
  • Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia ustanoveniami kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi zmluvnými stranami postupom podľa všeobecných obchodných podmienok, všeobecnými obchodnými podmienkami, zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 22/20004 Z.z. o elektronickom obchode a zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka a súvisiacich právnych predpisov Slovenskej republiky.

Článok II.
Dodacie podmienky, platobné podmienky
  • Objednaný tovar bude odoslaný do (doplniť počet dní) dní odo dňa zaplatenia kúpnej ceny. Tovar bude doručený kupujúcemu prostredníctvom Slovenskej pošty a.s.
  • Doba dodania je 5 až 7 dní.
  • Náklady na dodanie tovaru, poštovné a balné sú určené v súlade s cenníkom Slovenskej pošty a.s., ktorý je zverejnený na portáli http://www.posta.sk/en/information/information.
  • Tovar sa považuje za prevzatý okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.
  • Kupujúci uhradí kúpnu cenu prostredníctvom služby PayPal, prípadne po mailovom alebo telefonickom dohovore prevodom na účet alebo dobierkou.

Článok III.
Záruka a zodpovednosť za vady:
  • Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim.
  • Predávajúci zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).
  • Záručná doba je 24 mesiacov.
  • Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.
  • Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim.
  • Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
  • Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.
  • Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.
  • Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená.
  • Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
  • Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
  • Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
  • Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
  • Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
  • Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
  • Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, musia sa uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe; inak práva zaniknú.

Článok VI.
Uplatňovanie a vybavovanie reklamácie
  • Kupujúci môže uplatniť reklamáciu zaslaním tovaru na adresu sídla predávajúceho.
  • Ak kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje.
  • Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie
  • oprava výrobku,
  • výmena tovaru,
  • vrátenie kúpnej ceny,
  • vyplatenie primeranej zľavy z ceny tovaru
ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
  • Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový výrobok.
  • Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno odkupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
  • Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
  • Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
  • Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Článok V.
Súhlas so spracovaním osobných údajov
  • Uzatvorením zmluvy na diaľku udeľuje kupujúci súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane spôsobných údajov v platnom znení v rozsahu: meno/priezvisko fyzickej osoby, bydlisko, kontakt.

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32,Bratislava 827 99.